Poznej moderní Izrael
Czech English

Přidejte si nás na facebook!

Jednací řád poroty soutěže CEMACH

Vyhlašovatelé soutěže "CEMACH" (dále jen "soutěž") vydávají tento Jednací řád poroty soutěže.

 

Čl. I - Členství v porotě

 

1. Členem poroty může být osoba starší 18 let, občansky bezúhonná.

 

2. Porota soutěže má členy s hlasem rozhodujícím, a to:

- hlavního školitele a garanta všeobecného přehledu o Izraeli

- školitele a garanta literární disciplíny

- školitele a garanta výtvarné disciplíny

- školitele a garanta multimediální disciplíny

 

3. Funkční období poroty soutěže

Členství v porotě soutěže končí uplynutím funkčního období, odvoláním, odstoupením nebo úmrtím člena. Porotce je odvolán na základě konsenzuálního rozhodnutí vyhlašovatelů.

4. Členství v porotě je čestné, členové však mají nárok na úhradu prokazatelných výdajů spojených se členstvím v porotě. Úhradu těchto nákladů hradí producent soutěže.

 

Čl. II - Předseda poroty

1. Porota soutěže na svém zasedání zvolí ze svých řad předsedu poroty.

2. V případě rovnosti hlasů má předseda poroty hlas rozhodující.

 

Čl. III - Jednání poroty

1. Producent soutěže svolává zasedání poroty a řídí je.

2. Producent soutěže připravuje podklady pro zasedání poroty, zúčastní se jejího zasedání, pořizuje zápis ze zasedání poroty a připraví protokol o výsledcích závěrečného jednání poroty, v němž budou uvedeny návrhy poroty na ocenění účastníků soutěže.

3. Porota při svých jednáních postupuje v souladu se Statutem soutěže a s Pravidly soutěže.

4. Porota je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

5. Usnesení poroty (návrh, doporučení) je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty.

6. Z jednání poroty je pořizován zápis a protokol s návrhem poroty na ocenění účastníků.

 

Čl. IV - Závěrečná ustanovení

1. Vyhlašovatelé soutěže projednají návrhy poroty na společném zasedání a rozhodnou o vítězích soutěže

2. Tento jednací řád nabývá platnosti v den vyhlášení soutěže.