Poznej moderní Izrael
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Přidejte si nás na facebook!

Jednací řád poroty soutěže CEMACH

Vyhlašovatelé soutěže "CEMACH" (dále jen "soutěž") vydávají tento Jednací řád poroty soutěže.

 

Čl. I - Členství v porotě

 

1. Členem poroty může být osoba starší 18 let, občansky bezúhonná.

 

2. Porota soutěže má členy s hlasem rozhodujícím, a to:

- hlavního školitele a garanta všeobecného přehledu o Izraeli

- školitele a garanta literární disciplíny

- školitele a garanta výtvarné disciplíny

- školitele a garanta multimediální disciplíny

 

3. Funkční období poroty soutěže

Členství v porotě soutěže končí uplynutím funkčního období, odvoláním, odstoupením nebo úmrtím člena. Porotce je odvolán na základě konsenzuálního rozhodnutí vyhlašovatelů.

4. Členství v porotě je čestné, členové však mají nárok na úhradu prokazatelných výdajů spojených se členstvím v porotě. Úhradu těchto nákladů hradí producent soutěže.

 

Čl. II - Předseda poroty

1. Porota soutěže na svém zasedání zvolí ze svých řad předsedu poroty.

2. V případě rovnosti hlasů má předseda poroty hlas rozhodující.

 

Čl. III - Jednání poroty

1. Producent soutěže svolává zasedání poroty a řídí je.

2. Producent soutěže připravuje podklady pro zasedání poroty, zúčastní se jejího zasedání, pořizuje zápis ze zasedání poroty a připraví protokol o výsledcích závěrečného jednání poroty, v němž budou uvedeny návrhy poroty na ocenění účastníků soutěže.

3. Porota při svých jednáních postupuje v souladu se Statutem soutěže a s Pravidly soutěže.

4. Porota je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

5. Usnesení poroty (návrh, doporučení) je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty.

6. Z jednání poroty je pořizován zápis a protokol s návrhem poroty na ocenění účastníků.

 

Čl. IV - Závěrečná ustanovení

1. Vyhlašovatelé soutěže projednají návrhy poroty na společném zasedání a rozhodnou o vítězích soutěže

2. Tento jednací řád nabývá platnosti v den vyhlášení soutěže.