Poznaj moderný Izrael
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Facebook us!

Alexander Ben-Zvi: EÚ a Izrael na ceste k zintenzívneniu vzájomných obchodných vzťahov

Alexander Ben-Zvi, (zdroj: http://aktualne.atlas.sk)

22. 10. 2012

Alexander Ben-Zvi: EÚ a Izrael na ceste k zintenzívneniu vzájomných obchodných vzťahov

O globálnej ekonomickej kríze sa už toho napísalo veľa a z každej strany sme vystavovaní diskusii o tom ako riešiť jej ešte stále pretrvávajúce následky (a Izrael bohužiaľ nie je výnimka, aj keď tým najhorším scenárom sa dokázal vyhnúť). Bez ohľadu na to kto aký názor zastáva, nové možností sa nám naskytujú pred očami každý deň. A je ich potrebné využiť do maximálnej miery.

Možno nebolo náhodou, že práve v roku 2008, v čase keď sa celý svet bezradne prizeral pádu svetových trhov, bol odštartovaný ďalší krok smerujúci k posilneniu vzájomných obchodných vzťahov medzi dvoma trhmi, ktorých vzťahy sa intenzívne vyvíjajú už niekoľko desaťročí – Európskou úniou a Izraelom. Na stôl sa vtedy dostal návrh Dohody o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov, tzv. ACAA. Európska únia je dlhodobo hlavným obchodným partnerom Izraela – má nielen najväčší podiel na dovoze do krajiny, ale hneď po USA aj najväčší podiel na izraelskom vývoze. V roku 2011 objem vzájomného obchodu tovarov predstavoval približne 30 miliárd EUR a obchod s úniou tvorí približne tretinu celkového obchodu Izraela so svetom. Objem, ktorý nie je zanedbateľný ani pre jeden z týchto trhov.

ACAA, protokol ktorý vo všeobecnosti pokrýva priemyselné výrobky, sa momentálne sústreďuje na oblasť liekov a farmaceutických výrobkov.
Čo presne by dohoda teda znamenala? Pri tejto otázke rád poukazujem na skutočnosť, že by v prvom rade mohla priniesť širokú škálu výhod pre obe strany, tak pre konečných spotrebiteľov ako aj pre podnikateľskú sféru.

Už názov naznačuje, že ide o súčasne existujúci postup vzájomného uznávania overovacích postupov - v tomto prípade liekov. Hlavným cieľom dohody je zharmonizovať technické predpisy a tak v konečnom dôsledku celý proces zefektívniť a zjednodušiť. Jej ratifikácia by totiž mohla priniesť upustenie od duplikovaných klinických testov a kontrol kvality tak pre lieky a generiká smerujúce z Izraela na trh únie ako aj pre lieky vyvinuté v EÚ smerujúce na izraelský trh. Znamenalo by to, že kontrola potvrdzujúca kvalitu lieku vyvinutého v Izraeli a tam spĺňajúceho všetky kritéria by bola uznaná pri jeho vstupe na európsky trh, bez potreby dodatočného testovania. Ten istý princíp by platil pre európske lieky prichádzajúce na izraelský trh. Na dodržiavaní prísnych štandardov kontroly kvality na strane krajiny pôvodu lieku by to ale nič nemenilo.

A práve v tomto aspekte vidím veľký význam ratifikácie dohody. Pre slovenského občana by totiž mohla znamenať zjednodušenie a skrátenie času pri dovoze a tak v prístupe k vysoko kvalitným a cenovo dostupným liekom. Dva veľmi dôležité faktory, na ktoré prihliada pri svojom nákupe dnes asi každý. Vzhľadom na príliš zdĺhavé postupy je aj slovenský zákazník istým spôsobom často krát ukrátený o možnosť väčšieho a kvalitnejšieho výberu. Vidieť to aj na skutočnosti, že Slovensko stále patrí medzi krajiny s najnižším dovozom liečiv z Izraela. Pritom viac ako 2 000 Slovákov je závislých od zdravého chodu tohto priemyslu ako zdroja svojho živobytia.

Berúc do úvahy cenový aspekt, aj v práve oveľa väčšej a diverzifikovanejšej ponuke a znížení nákladov spojených s duplicitou vidím veľkú šancu zníženia v nákladoch na konečnú cenu lieku. Profitovať by tak mohli občania, aj štátne rozpočty.
Treba však pozerať aj poza cenu a som toho názoru, že vďaka zníženiu administratívneho a časového zaťaženia by sa liek vysokej kvality mohol dostať k slovenskému pacientovi oveľa rýchlejšie. Mohol by tak pre neho znamenať často krát aj záchranu života.

Dohoda prináša praktické výhody aj samotným podnikateľom. Okrem odstránenia bariér v obchode, európskym firmám by mohla napríklad uľahčiť právo na vstup na izraelský trh a vzájomné obchodné príležitosti by mohli aj touto formou dostať priestor na väčší rozvoj. Európsky farmaceutický priemysel sa pritom podstatným spôsobom podieľa na ekonomickom raste a zamestnanosti v únii.

Napriek tomu, že dokument bol podpísaný už pred dvoma rokmi, prekážkam musí ale jeho ratifikácia čeliť dodnes. Napriek výhodám ktoré prináša, vyzdvihnutých aj samotnou Európskou komisiou, ktorá návrh dohody vypracovala, prevláda od začiatku mylná predstava o politickom aspekte dohody. Tá však svojou výlučne obchodnou povahou nemá v žiadnom prípade za cieľ diskriminovať či preferovať pôvod výrobkov spadajúcich do jej pôsobnosti. Ako aj nemôže akýmkoľvek spôsobom rušiť už platné zákony Európskej únie.

Izrael do dnešného dňa uskutočnil všetky kroky potrebné k zakomponovaniu dohody do svojej legislatívy. Ako prvá susedská krajina únie splnila všetky potrebné požiadavky na podpis bilaterálnej dohody takéhoto zamerania, ktorá môže slúžiť ako príklad spolupráce s inými krajinami v rovnakej oblasti.
V súčasnosti smeruje dohoda po dlhom období intenzívnych a neľahkých rokovaní 23. októbra do Európskeho parlamentu na hlasovanie o svojej ratifikácii. Uvidí sa tak či bude schopná prekonať všetky doterajšie prekážky a či kvalita zdravia európskych občanov, vrátane tých slovenských, dostane spolu s ekonomickým rozvojom prednosť.

Zdroj: http://aktualne.atlas.sk