Poznaj moderný Izrael
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Facebook us!

Jednací řád poroty soutěže CEMACH

Vyhlašovatelé soutěže "CEMACH" (dále jen "soutěž") vydávají tento Jednací řád poroty soutěže.

 

Čl. I - Členství v porotě

 1. Členem poroty může být osoba starší 18 let, občansky bezúhonná.
 2. Porota soutěže má členy s hlasem rozhodujícím, a to:

- hlavního školitele a garanta všeobecného přehledu o Izraeli,

- školitele a garanta literární disciplíny

- školitele a garanta výtvarné disciplíny

- školitele a garanta multimediální disciplíny

 1. Funkční období poroty soutěže
 2. Členství v porotě soutěže končí uplynutím funkčního období, odvoláním, odstoupením nebo úmrtím člena. Porotce je odvolán na základě konsenzuálního rozhodnutí vyhlašovatelů.
 3. Členství v porotě je čestné, členové však mají nárok na úhradu prokazatelných výdajů spojených se členstvím v porotě. Úhradu těchto nákladů hradí producent soutěže.

 

Čl. II - Předseda poroty

 1. Porota soutěže na svém zasedání zvolí ze svých řad předsedu poroty.
 2. V případě rovnosti hlasů má předseda poroty hlas rozhodující.

 

Čl. III - Jednání poroty

 1. Producent soutěže svolává zasedání poroty a řídí je.
 2. Producent soutěže připravuje podklady pro zasedání poroty, zúčastní se jejího zasedání, pořizuje zápis ze zasedání poroty a připraví protokol o výsledcích závěrečného jednání poroty, v němž budou uvedeny návrhy poroty na ocenění účastníků soutěže.
 3. Porota při svých jednáních postupuje v souladu se Statutem soutěže a s Pravidly soutěže.
 4. Porota je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
 5. Usnesení poroty (návrh, doporučení) je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty.
 6. Z jednání poroty je pořizován zápis a protokol s návrhem poroty na ocenění účastníků.

 

Čl. IV - Závěrečná ustanovení

 1. Vyhlašovatelé soutěže projednají návrhy poroty na společném zasedání a rozhodnou o vítězích soutěže.
  1. Tento jednací řád nabývá platnosti v den vyhlášení soutěže.