Poznej moderní Izrael
Czech English

Přidejte si nás na facebook!

Statut 4. ročníku soutěže CEMACH

Čl. I - Základní ustanovení

 1. Soutěž "CEMACH" (hebrejsky výhonek, klíč k poznání) je kreativní soutěž určená především studentům středních škol v poznávání Izraele. Jejím účelem je seznámit studenty se současným Izraelem jako moderním, úspěšným a demokratickým státem atraktivním pro cestování, obchod, vzdělávání i kulturní obohacení.
 2. Soutěž vyhlašuje Česko-izraelská smíšená obchodní komora ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR.
 3. Soutěž je vyhlašována pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a s podporou Ministerstva kultury. Produkci soutěže zajišťuje agentura PP Partners Prague, odborným garantem soutěže je Památník Lidice.

 

Čl. II - Organizace soutěže

 1. Předpokladem pro vyhlášení soutěže je uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi partnery dle čl. I.,odst. 2.
 2. Soutěž je vyhlášena zveřejněním výzvy k účasti.
 3. Výzva je zveřejněna na oficiálních webových stránkách soutěže (ww.cemach.cz) a je zasílána elektronickou poštou na střední školy v České a Slovenské republice, Polsku, Izraeli a Maďarsku.
 4. Soutěž má 4 samostatné soutěžní disciplíny:
 • Literární disciplína
 • Výtvarná disciplína
 • Multimediální disciplína
 1. Soutěž má následující fáze:
  1. Výzva školám k účasti jejich žáků (zaslána 1. týden v září) a přihlašování soutěžících cestou online formuláře 
  2. Samostatná práce soutěžících na projektu 
  3. Hodnocení soutěžních prací porotou (duben - květen )
  4. Slavnostní vyhlášení vítězů za účasti soutěžících (květen - červen)
  5. Poznávací zájezd do Izraele pro vítěze (období letních prázdnin)
 2. Hodnocení soutěžních projektů odbornou porotou proběhne odděleně pro jednotlivé disciplíny.

 

Čl. III - Orgány soutěže

 1. Orgány soutěže jsou: vyhlašovatelé soutěže, producent soutěže, porota soutěže.
 2. Vyhlašovateli soutěže jsou organizace uvedené v čl. I, bodu 2. Ve své činnosti se řídí tímto statutem a Pravidly soutěže. Vydávají Pravidla soutěže a Jednací řád poroty.
 3. Producent soutěže organizuje průběh soutěže, spravuje internetové stránky soutěže, eviduje soutěžící a komunikuje s nimi, zajišťuje komunikaci s médii a koordinuje činnost orgánů soutěže. Dále dohlíží na dodržování Statutu soutěže a Pravidel soutěže, zúčastňuje se jednání poroty soutěže a plní další úkoly vyplývající z Pravidel soutěže.
 4. Porota soutěže hodnotí soutěžní projekty a podává vyhlašovatelům návrhy na ocenění nejlepších účastníků soutěže. Ve své práci se řídí Pravidly soutěže a Jednacím řádem poroty.

 

Čl. IV - Ocenění účastníků soutěže

 1. Hlavní cenou pro vítěze bude týdenní poznávací zájezd do Izraele v průběhu letních prázdnin. 

 

Čl. V - Závěrečná ustanovení

 1. Změny statutu nelze provádět v průběhu soutěžního ročníku, který je ukončen dnem vyhlášení vítězů.
 2. Výjimky ze statutu (např. rozšíření počtu soutěžících, umožnění přihlášení soutěžícímu, který nesplňuje podmínku věku) jsou možné na základě schválení všech vyhlašovatelů soutěže. Předpokladem pro výjimku je, že její schválení zvýší úroveň soutěže a prospěje jejím cílům.
 3. Tento statut nabývá platnosti dnem zveřejnění výzvy k účasti dle čl. II, odst. 2.
 4. Soutěž se řídí právním řádem České republiky, tímto statutem, Pravidly soutěže "CEMACH" a Jednacím řádem poroty.
 5. Pravidla soutěže obsahují podmínky účasti v soutěži, postup při přijímání, užití a uchovávání soutěžních prací, podrobnosti činnosti orgánů soutěže, podrobnosti hodnocení soutěžních prací, termíny jednotlivých fází soutěže včetně termínu a místa slavnostního vyhlášení výsledků soutěže.